بند کشی

  • در بندکشی صحیح و اصولی میبایست از ملات ریزدانه مناسب استفاده شود. بند کشی برای زیبایی بیشتر و نیز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت به داخل دیوار نما و دیوار زیرین صورت میگیرد.
  • استفاده از سیمانهای ضد سولفات در نماها برای مقابله با حمله سولفاتها و جلوگیری از آسیب دیدگی و تخریب نما در کل ساختمان لازم است.