طراحی نما

در راستای اهداف کارخانجات آجر قزاقی و آجر نسوز رمضانی که مهمترین آن پیشرفت معماری ایرانی در کنار مدرنیته است، اقدام به راه اندازی بخش طراحی نما نموده ایم.

شما در این بخش می توانید با ارسال مشخصات و متراژ "طرح" خود از مشاوره و راهنمائی طراحان کارخانه آجر رمضانی بهره مند گردید و یا در صورت اینکه هیچگونه طرحی ندارید، عکس و متراژ پروژه خود را ایمیل نموده و منتظر تماس همکاران ما باشید.