شرایط محیط

از نکات مهم درباره اجرای آجر می توان به چند مورد اشاره نمود:

هنگام اجرای نما باید شرایط محیط و میزان دما و رطوبت استاندارد را مد نظر داشت.

از سیمان و مصالح سازگار با محل اجرای نما استفاده گردد.

در هنگام سرما ، آجر را مدت زمان کمتری نیست به شرایط عادی هوا زنجاب نمود.

* زنجاب: خیس نمودن آجر جهت جذب بهتر ملات و دوغاب را زنجاب آجر می گویند.